Reglement for Langagergård

Gælder ved benyttelse af alle Langagergårds faciliteter ude som inde

Generelle regler:

 • Al færdsel sker på eget ansvar
 • Ridehallen / Stalden lukker ca. kl. 22.00
 • Poul fodrer og lukker hestene ud om morgenen på hverdage
 • Poul harver banerne og vander ridehallen
 • Hunden og kattene må ikke fodres, det gør Poul
 • Mindre børn skal være under opsyn
 • Der må ikke leges i staldene
 • Leg i halmhusene er STRENGT forbudt
 • Hunde skal føres i snor
 • Hunde og katte må ikke være i rytterrummet
 • Man rydder op efter sig selv
 • I sommerperioden går hestene ude hele døgnet og man sørger selv for sin hest får vand
 • Alle hjælper til med at køre halm ind
 • Hestetrailere skal stå foran ridehallen, eller på anvist plads
 • Stævneskabe skal opbevares i ridehallen
 • Staldmøder afholdes efter behov, bemærk der er tavshedspligt vedr. indholdet af staldmøder
 • Der er mødepligt til staldmøder samt staldvagter
 • Husk at slukke lyset efter dig, og dørene skal lukkes i de kolde perioder
 • Sidste person låser rytterrummet af og hænger nøglen på plads
 • Rygning på Langagergårds arealer, foregår udendørs på anvist sted.

Hver boks / hest:

 • Hver boks har et staldskab samt en plads til saddel og hovedtøj i rytterstuen
 • Hver boks har en staldvagt enten morgen eller aften i vinterperioden
 • Hver boks må max. have 2 fodertønder i foderrummetHver boks har to blå foderkasser.
 • Dem mærket med hvid er morgen, de gule er aften
 • Hver hest skal have boksnummer på, enten på grime eller dækken
 • Man efterlader ikke en hest alene på marken, man tager den sidste med ind
 • Hvis hesten ikke skal med ud om morgenen, skal grimen være taget af
 • Der skal være stillet foder frem til alle heste inden staldvagten fodrer, medmindre man er ude at ride

Ridning:

 • Der er påbudt ridehjelm - det gælder alle uanset alder
 • Man rider venstre mod venstre
 • Hvis hesten "taber en lort" i hallen, på grusvejen, på udendøres banen osv. fjernes den
 • Der må kun longeres en hest ad gangen på hver bane
 • Der er ingen bestemte undervisere tilknyttet Langagergård
 • Lukkes hallen, skal det skrives i kalenderen i god tid
 • Undervisning skrives, så kommer det på kalendren

Stalden:

 • Trillebører skal stilles i det lille halmhus efter brug
 • Grebe, koste og skovle hænges på plads efter brug
 • Man efterlader striglepladsen ren efter brug (gælder også efter smed)
 • Ødelagte dækkener smides IKKE i skraldespanden, men tages med hjem
 • Metal og hestesko smides i metalspanden bag maskinhuset
 • Brændbart affald skal i skraldespanden. Diverse gammelt rugbrød, gulerødder og andet organisk materiale skal på møddingen
 • Fundne/glemte ting bliver indsamlet og solgt på www.langagergaard.eu til højest bydende
 • Rytterstuen bliver rengjort 2 gange om ugen - alle rydder op efter sig selv
 • Der må stå 2 heste på striglepladsen ad gangen. Bemærk dette er IKKE en parkeringsplads mens man muger ud

Staldvagtens opgaver:

 • Lukke alle hestene ind og fodre dem
 • Feje staldgangen, vandspiltov og begge foderrum, samt udendørsarealerne 
 • Tømme Trillebøren og feje fliserne i ridehallen
 • Stille morgenfoder i vognen til næste dag
 • Generel oprydning i staldene
 • Rive hovslag i ridehallen

Sikkerhedsregler

For at kunne være en klub under Dansk Ride Forbund skal klubben have udformet et sæt sikkerhedsregler, der er kendt af klubbens medlemmer og implementeret i klubbens dagligdag. Sikkerhedsreglerne er et supplement til det sportslige reglement og kan aldrig underkende dette.

Klubben er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter/tilhørssted og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne. Medlemmer der vælger ikke at efterleve klubbens sikkerhedsregler kan efter en skriftlig advarsel indstilles til eksklusion af klubben jf. klubbens vedtægter.

Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes
ved ophold på klubbens faciliteter:

 • Bær godkendt ridehjelm under ridning - undtaget herfra er ryttere med bagrytter.
 • Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år
 • Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Før altid en hest i trense eller træktov
 • Løb eller råb ikke i stalden
 • Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet
 • Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Du må aldrig anvende sporer uhæmmet
 • Efterlad aldrig heste på opbindings/striglepladser uden opsyn
 • Lad aldrig to heste passere hinanden på steder hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Du skal have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil for at opholde dig alene i stalden.
 • Kend klubbens regler for ridning på bane
 • Du skal have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at kunne deltage i "fri ridning" uden undervisning
 • Du skal have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil for at lukke eller hente heste på folden
 • Kend klubbens forholdsregler ved brand
 • Kend klubbens reglerne i forhold til opsigelse af boks, gælder for opstalde og udlejer (se indmeldelsesbrochure) For opsigelse af faciliteter og bokse, gælder løbende + 1 måned.
 • Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre, disse kan findes ved at bruge dit login.
 • Der må ALDRIG parkeres foran den store port i ridehallen, der skal være fri passage ved eventuelt uheld.
 • Vi opfordre alle at tage ridemærke 1, 2 og 3

 

Her har du en vejledning fra DRF omkring, Etiske retningslinjer.

 

Nedenstående etiske retningslinjer skal overholdes både i den daglige omgang med heste og ved konkurrencer:

1. Indenfor al ridesport skal hensynet til hesten prioriteres over alt andet.

 

2. Hestens velfærd skal gå forud for avlerens, trænerens, rytterens, ejerens, hestehandlerens, stævnearrangørens, sponsorens og officials interesser og ønsker.

 

3. Omsorg for, og den veterinærmedicinske behandling af hesten, skal alene have til formål, at fremme dens sundhed og velbefindende.

 

4. En god foderstand, hygiejne samt overholdelse af forsvarlige sikkerhedsforskrifter skal til stadighed tilstræbes. Det er ejerens pligt at drage omsorg for

a. at hesten holdes i god foderstand og har fri adgang til frisk vand. I rideklubber påhviler dette ansvar for de på klubbens faciliteter opstaldede heste tillige bestyrelsen samt den daglige leder.
b. at drage omsorg for, at hestens hove beskæres jævnligt og korrekt.
c. at hesten bliver undersøgt og eventuelt behandlet mod orm. 
d. at hesten jævnligt får tandeftersyn med eventuel behandling. 
e. at hesten motioneres dagligt ved udlukning på fold, ved skridtture eller ved træning i et omfang, der som minimum opfylder gældende lovgivning.

 

 

5. Under transport af heste skal der sikres god renligholdelse og ventilation i transportvognen, og hesten skal hyppigt fodres og vandes.

 

6. Det er af stor betydning til stadighed at forbedre uddannelsen i træning og håndtering af hesten, samt at fremme veterinærmedicinske studier.

 

7. Rytterens personlige ridefærdighed, hestefaglige viden og kunnen skal udvikles, da disse faktorer er af stor betydning for hestens trivsel og velfærd.

 

8. Enhver form for ridning og træningsmetoder skal tage hensyn til, at hesten er et levende væsen, og må således ikke omfatte fysisk eller psykisk vold overfor hesten. Det er ejerens pligt at drage omsorg for, at hesten ikke udsættes for fysisk eller psykisk vold. I rideklubber påhviler ovennævnte ansvar for de på klubbens faciliteter opstaldede heste tillige bestyrelsen samt den daglige leder. Ved fysisk og/eller psykisk vold forstås

a. rykning/flåning/savning med bidet i munden
b. anvendelse af pisk ud over hvad der karakteriseres som korrektion og/eller irettesættelse
c. uhæmmet anvendelse af sporer
d. anden vold der har karakter af afstraffelse

e. Rollkur og hyperfleksion forstået som bøjning af hesten under tvang

9. Enhver klub under Dansk Ride Forbund, og alle medlemmer af disse klubber er forpligtet til at respektere hestens ret til omsorg, pleje og god behandling. Hesteejeren er forpligtet til at drage omsorg for, at hestens staldforhold opfylder gældende lovgivning, eksempelvis at boksen har den fornødne størrelse og loftshøjde, at stalden har fornøden udluftning og lysindfald, samt at madrassen holdes tør og ren. I rideklubber påhviler ovennævnte ansvar for de på klubbens faciliteter opstaldede heste tillige bestyrelsen samt den daglige leder.

 

10. De reglementariske bestemmelser indenfor ridesporten vedrørende hestens behandling, velfærd og sundhedstilstand skal overholdes ikke blot under deltagelse i stævner, men nok så vigtigt under den daglige træning. Nævnte reglementariske bestemmelser skal kontinuerligt revideres, for at sikre hestens velfærd.

 

Opdateret 04.2019